Comittee Chairman Vice Chairman
1. General Affairs Shigeru Miyachi Yuji Matsumaru
   Conflict of Interest Yuji Matsumaru  
   Accreditation of membership Shigeru Miyachi Ichiro Nakahara
2.Treasury Yuji Matsumaru  Akira Ishii
3.Official Journal Hiro Kiyosue Toshio Higashi
Hiroshi Yamagami
4.International representative Kenji Sugiu Michihiro Tanaka
   WFITN representative Yuji Matsumaru Akira Ishii
5.Publicity Yasushi Matsumoto Akira Ishii
6.Pharmaceutical Affairs Hidenori Oishi Wataro Tsuruta
   Post-marketing surveillance Yuji Matsumaru  Akira Ishii
7. Continuing education Akira Ishii Hiroshi Yamagami, Takashi Izumi
8.Academic Tetsu Satow Hirotoshi Imamura
   Surveilance    
9.Board certification system Akira Ishii Masayuki Ezura
10. Accreditation of borad certified member Shinichi Yoshimura Masaru Hirohata
Yasushi Matsumoto
Kenji Sugiu
11. Ethics Toshio Higashi Yukiko Enomoto
12. Legal Toshiyuki Fujinaka Tomoyuki Tsumoto
13. Commission on radiological protection Yuji Matsumaru Takashi Moritake
14. Voting monitoring Toshiyuki Fujinaka Tetsu Satow, Hiro Kiyosue, Yuji Matsumaru
15. Local meetings management Masaru Hirohata Koichi Haraguchi