Past President of the Annual Meetings Place Date
36th Akira Ishii Kyoto 2020.11.19-21
35th Masaru Hriohata Fukuoka 2019.11.21-23
34th Yasushi Matsumoto Sendai 2018.11.22 -24
33th Hidenori Oishi Tokyo 2017.11.23 - 25
32th Shinichi Yoshimura Kobe 2016.11.24 - 26
31th Kenji Sugiu Okayama 2015.11.19 - 21
30th Yuji Matsumaru Yokohama 2014.12.4 - 6
29th Yasushi Ito Niigata 2013.11.21 - 23
28th Masayuki Ezura Sendai 2012.11.15-17
27th Shigeki Kobayashi Chiba 2011.11.24-26
26th Ichiro Kobayashi Kitakyusyu 2010.11.18-20
25th Naoya Kuwayama Toyama 2009.11.19-21
24th Shigeru Miyachi Nagoya 2008.11.13-16
23th Nobuyuki Sakai Kobe 2007.11.14-17
22th Koichi Sato Tokushima 2006.11.16-18
21th Tomoaki Terada Wakayama 2005.11.9-11
20th Toshio Hyogo Sapporo 2004.11.17-19
19th Shigeru Nemoto Yokohama 2003.11.17-19
18th Akio Hyodo Naha, Okinawa 2002.12.2-4
17th Tetsuo Koike Niigata 2001.11.21-23
16th Akira Takahashi Sendai 2000.11.17-19
15th Katsuya Goto Fukuoka 1999.11.17-19
14th Makoto Sonobe Mito, Ibaraki 1998.11.19-20
13th Kazushi Kinugasa Okayama 1997.11.20-21
12th Makoto Negoro Nagoya 1996.11.20-21
11th Waro Taki Kyoto 1995.11.19-22
10th Ryuichi Tanaka  Niigata 1994.11.24-25
9th Takashi Yoshimoto Sendai 1993.11.25-26
8th Kintomo Takakura Tokyo 1992.11.27-28
7th Shiro Waga Tsu, Mie 1991.11.21-22
6th Keizo Matsumoto Tokushima 1990.11.12-13
5th Kazuo Takeuchi Nagoya 1989.11.25
4th Haruhiko Kikuchi Nagoya 1987.12.5
3rd Naoki Kageyama Nagoya 1985.12.7
2nd Naoki Kageyama Nagoya 1983.12.16
1st Naoki Kageyama Nagoya 1982.12.10